facebook
 

Ochrona danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURA PIELGRZYMKOWEGO I  MISYJNEGO BIURA PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNEGO KUPERTYN

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Misyjne Biuro Turystyczna – Pielgrzymkowe KUPERTYN, ul. Boh. Warszawy 22/7 70 -376 Szczecin (dalej jako KUPERTYN). Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ na podstawie art. 6 ust. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez KUPERTYN jest zawarcie i wykonanie umowy. Państwa dane osobowe mogą̨ być także przetwarzane przez KUPERTYN w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, przy czym marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga Państwa odrębnej zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku gdy KUPERTYN działa jako agent innego touroperatora Państwa dane osobowe mogą̨ być przetwarzane z wykorzystaniem platform programistycznych utrzymywanych przez te podmioty lub podmioty z nimi współpracujące; narzędzia te gwarantują należyty poziom ochrony danych. Państwa dane osobowe mogą̨ być przekazywane podmiotom współpracującym z Kupertyn przy wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych lub hotelowych w celu wykonania umowy. Dane osobowe nie są̨ przekazywane przez KUPERTYN innym podmiotom w żadnym innym celu, chyba że jest to konieczne dla realizacji uprawnionych interesów administratora, w szczególności dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W każdym czasie mogą̨ Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile podstawą czynności przetwarzania będzie potrzeba realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

W każdy czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych w tym celu

Udzielona przez Państwa zgodna na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta w dowolnej formie; dla uniknięcia wątpliwości rekomendujemy by wszelkie oświadczenia składali Państwo w formie pisemnej lub elektronicznej

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszych czynności przetwarzania danych

W każdym czasie mają Państwo prawo wglądu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do domagania się sprostowania lub aktualizacji danych nieścisłych

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania, a także gdy upłynął już zamierzony okres przetwarzania danych przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się usunięcia danych, a dalsze ich przetwarzanie nie jest uzasadnione potrzebą ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się przekazania danych innemu administratorowi danych osobowych (tzw. prawo do przenoszenia danych) na zasadach określonych w RODO

W każdym czasie mogą̨ Państwo zgłosić żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:

uważacie, że przetwarzane dane są̨ niepoprawne,

uważacie, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są̨ one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Po zgłoszeniu żądania ograniczenia przetwarzania dane nie będą przetwarzane z wyjątkiem ich przechowywania; mogą̨ jednak w dalszym ciągu być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Na Państwa żądanie administrator wyda Państwu kopie danych podlegających przetwarzaniu. 

ZAŁATWIANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie wnioski i oświadczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą̨ zgłaszać Państwo pisemnie administratorowi danych na adres 

pielgrzymkibm@gmail.com

W przypadku, gdy wskazali Państwo na piśmie adres poczty elektronicznej służący do kontaktu oświadczenia, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą̨ być składana w formie elektronicznej, wyłącznie z wykorzystaniem wskazanego uprzednio adresu poczty elektronicznej. Tylko ten adres poczty elektronicznej będzie mógł być wykorzystywany do celów komunikacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Kupertyn nie ponosi odpowiedzialności za dalsze zabezpieczenie Państwa danych osobowych w przypadku przesłania ich na wskazany adres poczty elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania poprawienia danych nieścisłych, ich aktualizacji lub uzupełnienia, a także w przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia wniosku lub żądania najdalej w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 2 miesiące.

PRAWO DO SKARGI

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Warunki uczestnictwa w wyjazdach turystycznych oraz pielgrzymkowych organizowanych przez Misyjne Biuro Turystyczno-pielgrzymkowe KUPERTYN w Szczecinie

  1. Zawarcie umowy

- zawarcie umowy o uczestnictwo w wyjeżdzie turystycznym lub pielgrzymkowym rganizowanym przez Biuro Turystyczno – Pielgrzymkowe KUPERTYN w Szczecinie następuje z chwilą podpisania druku Umowy – Zgłoszenia oraz wpłaceniu zaliczki w dniu zapisu oraz dokonaniu terminowych wpłat zgodnie z warunkami dotyczacymi wybrajen imprezy przez osobę zgłaszającą.

- warunki uczestnictwa oraz ramowy program turystyczny lub pielgrzymkowy stanowią integralną część umowy o udział w imprezie organizowanej przez organizatora 

- stronami umowy są organizator oraz uczestnik imprezy

- podana część ceny imprezy turystycznej lub pielgrzymkowej w USD lub EURO jest równowartością kwoty w PLN wg kursu sprzedazy walut Banku PEKAO S.A obowiązujący w dniu wpłaty

- uczestnikiem imprezy jest osoba zgłaszająca udział w imprezie turystycznej lub pielgrzymkowej i podpisujaca druk Umowy – Zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w tejże umowie przez osobę zgłaszającą

- przy zaweraniu umowy z klientem organizator Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Kupertyn w Szczecinie określa rodzaj dokumentów niezbędnych do rezalizacji wyjazdu oraz termin ich okazania lub dostarczenia. Brak dokumentów lub ich złożenie innym terminie jest równoznacze z rezygnacja z uczestnictwa w imprezie  z przyczyn nie leżących po stronie organizatora

- przy zawieraniu umowy, uczestnik zobowiązany jest do podania imoina i nazwiska zgodnych z posiadanym dokumentem tożsamości. O każdej zmianie nazwiska, adresu, telefonu, zmianie dokumentu podróży, uczestnik powinien zgłosić niezwłocznie organizatorowi

-  7.     Przy zawieraniu umowy Uczestnik jest zobowiązany do podania imion i nazwisk w brzmieniu dokumentu podróży (paszport, dowód osobisty). Jeżeli nastąpi zmiana nazwiska, adresu, wymiana dokumentu podróży Uczestnik winien niezwłocznie poinformować o tym Organizatora w terminie umożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności oraz pokryć ewentualne koszty poniesione z tego tytułu przez Organizatora. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym załatwienie niezbędnych formalności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki, co może być równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 - przy zawieraniu umowy każdy uczestnik może zawrzeć dodatkowa umowę ubezpieczenia od kosztów rzeygnacji z imprezy z przyczyn sobie widomych

-  czestnik zostaje umieszczony na liście stałej uczestników imprezy po podpisaniu przez osobę zgłaszającą udział w imprezie- druku Umowy-Zgłoszenia i dokonaniu równocześnie wpłaty zaliczki- 20% ceny imprezy. Uczestnik umieszczony na liście stałej uzupełnia wpłatę do pełnej ceny imprezy najpóźniej na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

- w przypadku podpisania umowy – zgłoszenia w terminie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, uczestnik zobowiązany jest dokonać pełnej wpłaty wartości imprezy

- organizator ma prawo rozwiązania umowy z uczestnikiem w przypadku, gdy uczestnik imprezy nie dokonał wpłaty w ustalonym terminie na rzecz organizatora na warunkach rezygnacji z przyczyn nie leżących po stronie organizatora

- organizator ubezpieczea wszystlich uczestników imprezy w zakresie kosztów leczenia KL oraz następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 

- uczestnik może za dopłata rozszerzyć zakres ubezpieczenia np.o następstwa chorób przewlekłych, kosztów anulacji imprezy i inne

- podpisując umowę – zgłoszenie, uczestnik deklaryje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie

- organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w sytuacji wzrostu kosztów transportu, wzrostu kursu walut mającym nie póżniej jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem podróży

- w przypadku imprez, w których przewidzane są przeloty samolotami rejsowymi, organizator odpowiada jedynie za właściwe dokonanie rezerwacji biletu, ponieważ organizator jedynie jest posrednikiem w zawarciu umowy, której stronami są uczestnik imprezy i profesjonalny przewożnik

 

2.    Rezygnacja z imprezy oraz odwołanie imprezy 

- organizator Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Kupertyn zastrzega sobie prawo odwołania imperzy z powodu:

a) braku wymaganego minimum uczestników, ilość minimum okreslana jest indywidualnie dla każdej imprezy, nie pózniej niż 14  dni przed rozpoczęciem imprezy 

b) działanie sił wyższych

- o odwołaniu imprezy organizator informuje uczestnika w formie pisemnej, a pełen zwrot kosztów wpłaconych za imprezę organizatorowi następuje w przeciagu 3 dni od daty przekazania informacji o odwołaniu imperzy. Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania imperzy.

- uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w imprezie składając pisemne oświadczenie. Data wpływu  oświadczenia do organizatora uznana jest za datę rezygnacji. 

- dobrowolna rezygnacja uczestnika nastepuje również w momencie: braku uzupełnienia wpłaty do pełnej ceny imprezy, braku dostarczenia wymaganych dokumentów, nie stawienie sie na miejscu zbiórki w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej godzinie

- uczetnick może zrezygnować z imprezy bez ponoszenia kosztów anulacji w przypadku: istitnych zmian w warunkach umowy. Akceptacja nowych warunków umowy lub brak jej akceptacji powinien nastąpić w formie pisemnej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tekiej zmianie.

- do zmainy warunków umowy nie wilcza się: zmiany godzin przelotu lut trasy przeloty wynikające ze zmiany rozkładu lotów lub zmiany przewoznika

- w przypadku rezygnacji z imperzy przez uczestnika z przyczyn nie leżacych po stronie organizoatora np.

a) odmowa wydania paszportu, wizy lub brak dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy

- brak uiszczenia włat na rzecz organziatora przez uczestnika w terminie wskazanym w umowie oraz niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie

c) nieprzybycie na zbiórkę

d) chorób i innych sytuacji losowych 

e) unimożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne

organizator dokonuje nastepujcych finansowych potrąceń od uczestnika w celu pokrycia poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem imprezy:

a) 300 PLN jeśli rezygnacja z imprezy nastąpi do w terminie do 45 dni przed początkiem imprezy

b) 20% ceny imprezy przy rezygnacji na 45-30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

c) 50 % ceny imprezy przy rezygnacji na 29 – 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

d) 80 % ceny imprezy przy rezygnacji na 14-8 dni przed datą rozpoczecia imprezy

e) 90 % ceny imprezy przy rezygnacji na 7 – 1 dnia przed datą rzopoczecia imprezy

f) 100 % ceny w dniu rozpoczecia imprezy

Zwrotu kosztów zostaje dokonane przez organizatora na podany przez uczestnika numer konta.

- uczestnik może wskazać na swoje miejsce osobę, która spełnia warunki uczestnictwa w imprezie i która przejmuje jego warunki wynikające z umowy. Po wpłąceniu kwoty wynikającej z umowy  przez wskazaną osobę na miejsce uczestnika w danej imprezie, kwota wpłacona przez  uczestnika imprezy zostanie mu zwrucona po potrąceniu kosztów manipulacyjnych. 

- wskazanie osoby zamiennej powinno nastąpić w momencie odtapienia od umowy przez uczestnika

 

3.    Realizacja umowy

- w trakcie trwania imprezy/pielgrzymki uczestnik jest zobowiązany do respektowania wskazówek przekazywanych przez pilota grupy, rezydenta lub przedstawiciela miejscowego organziatora ( lokalny przewodnik) dotyczących realizacji programu

- uczestnik powinien zawsze przestrzegać przepisów, regulacji porządkowych oraz religijnych obowiązujących w miejscu realizowania programi jak i miejscu zakwaterowania

- uczestni pokrywa koszty związane ze spowodowanymi przez siebie stratami oraz wszelkiego rodzaju szkodami na miejscu realizowania programu jak i  w trakcie podróży po wcześniejszym ustaleniu winy uczestnika. Za szkody niepełnoletnich odpowiadaja rodzice lub opiekunowie.

- Biuro Pielgrzymkowo- Turystyczne KUPERTYN odpowiada za rezalizację programu. W przypadku kiedy uczestnik stwierdza braki lub usterki w wykonaniu umowy , jest zobligowany do niezwłocznego poinformowania pilota, organizatora, przedstawiciela organziatora. Jeśli wada/usterka w realizacji umowy nie zostanie naprawiona, należy złożyć pisemną reklamację u pilota, organizatrora lub przedstawiciela organziatora

- w przypadku gdy jakość świadczenia zastępczego jest niższ od jakości usług opisanych w umowie, uczestnik imprezy/pielgrzymki może zażądać obniżenia ceny. W przypadku otrzymania przez uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości, nie musi on pokrywać róznicy kosztów jedynie w przypadku, gdy uczestnik świadczenia o wyższej wartości zostały uczestnikowi wydane ma jego żadanie.

- organizator przyjmuje reklamacje w ciagu miesiąca od dnia zakonczenia imprezy, a podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie wraz z uzasadnieniem 

- organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji najpóżniej w ciagu 30 dni od jej otrzymania oraz o przekazanie jej w formie pisemnej

- organizator nie odpowiada za niedogodności zaistnaiłe  w trakcie rezalizacji imprezy oraz niemozność jej rezalizacji powstałe w wyniku przyczyn od niego niezależnych np. sił wyższych 

- zakres odpowiedzialności organizatora nie odnosi sie do zdarzeń, za które nie ponosi  on winy: spóznienie sie uczestnika na zbiórkę, awaria srodka transportu przy imprezach z dojazdem własnym, dłuższy niz przecietny czas indywidualnego przekraczania granicy z winy uczestnika jak i również skrócenie pobytu lub rezygnacji z całości lub części imprezy/pielgrzymki 

 

4.    postanowienia końcowe 

- wszelkie spory prawne wynikłe z niniejszej umowy bedą rozstrzygane polubownie , a w przypadku nie osiagniecia porozumienia, przez sad właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania umowy

 

 

 

 

 

 

PRAKTYCZNE RADY
Pielgrzymowanie – to wysiłek, poświęcenie, podróż przemyślana wynikająca z pobudek religijnych, zawierająca w sobie kilka głębokich pragnień związanych bezpośrednio z nami lub osobami nam bliskimi. To wola Boża, która nie każdemu jest dana. To wielkie wydarzenie w naszym życiu, które trzeba zrozumieć i umieć docenić .

PIELGRZYMI TO SZCZEGÓLNI UCZESTNICY WYPRAWY KTÓRA JEST DAREM

CEL PIELGRZYMOWANIA

1. nawiedzenie miejsc świętych związanych z miejscami życia i działalnością świętych, błogosławionych, apostołów, Maryi , Jezusa oraz wielu męczenników chrześcijańskich, a także do miejsc Starego Testamentu, gdzie szukamy naszych początków jako człowieka- naszego GENESIS

Pielgrzymowanie do tych miejsc pozwala zobaczyć własnymi oczyma , stanąć własnymi stopami i dotknąć własnymi rękoma miejsc sprzed setek lat, a czasami tysiąca - związanych bezpośrednio z życiem i działalnością osób ważnych dla naszej wiary. Często są to miejsca przechowywania ważnych dla nas relikwii. Każda taka pielgrzymka dopełnia naszą wiedzę na temat naszej religii i naszej wiary.

,

2. Niesienie intencji dziękczynnej - nie ma osób które uczestniczą w pielgrzymce bez niesienia ze sobą intencji. Oprócz pogłębienia swojej wiedzy i ugruntowania wiary głównym celem jest pragnienie podziękowania Bogu, za dobro, za łaski, za spełnienie naszych nadziei. Dziękujemy najczęściej - w czasach przepełnionych ciężkimi śmiertelnymi chorobami – za poprawę zdrowia i za nadzieję na życie.

3. Intencje o dar życia - kiedy zawodzi medycyna, kiedy zawodzi wszystko co może nam pomóc- zostaje nam wiara, głęboka modlitwa. Najczęściej niestety pamiętamy o niej na końcu, a przecież Bóg jest najlepszym lekarzem, najlepszym anatomem i Stwórcą naszego ciała. Niesiemy zatem nasze intencje o życie własne i bliskich do miejsc świętych, daleko i blisko w nadziei, że Bóg nas wysłucha.

JA JAKO PIELGRZYM

Żeby być pielgrzymem trzeba się przygotować.

Pierwsza i podstawowa rzecz, to stan łaski uświęcającej – spowiedź. Można ją odbyć przed pielgrzymką ale też można wyspowiadać się u kapłana, który sprawuje duchową opiekę nad grupą. Każdego dnia na pielgrzymce jest sprawowana Msza św., aby każdy uczestnik mógł przystąpić do komunii św. Można też u kapłana zamówić Mszę św., która będzie sprawowana w danym dniu pielgrzymki.

1. Jestem wybranym aby uczestniczyć w pielgrzymce. I dlatego trzeba być Bogu wdzięcznym za ten dar, bo:

- mamy na pielgrzymkę środki finansowe – miliony ludzi ich nie ma, miliony jest bez pracy

- mam zdrowie- wielu ludzi go nie ma, często błaha przypadłość jest barierą nie do przebycia

- mam tak ułożone życie osobiste, że zamykam dom i jadę. Miliony pragnących odbyć pielgrzymkę nie ma z kim zostawić ojca, matki, chorego dziecka lub po prostu kota czy psa.

- że wszystko tak się składa, że mogę bez obawy straty pracy skorzystać z należnego mi urlopu

- na koniec pamiętajmy, że miliony ludzi na świecie nie widziała i nie zobaczy nic poza własnym miejscem zamieszkania, a my mamy szansę zobaczyć świat, przynajmniej jego kawałek. Zobaczyć jak piękna jest nasza planeta i jak różna i jak różni są na niej ludzie.

2. Pokora pielgrzyma – niosąc intencję pielgrzyma pamiętamy o tym ,że to intencja jest najważniejsza. Zostawiamy za sobą wszelkie słabości ludzkie (każdy je ma), starając się rzazem z innymi uczestnikami pielgrzymki wpłynąć na ducha, na atmosferę między wszystkimi uczestnikami, tak aby te parę dni wspólnego bycia stało się dla nas wspaniałą przygodą i radością. Tak abyśmy po powrocie do naszych domów byli pewni tej prawdy, że wszyscy byliśmy dla siebie dobrzy.

3.Wiedza o miejscu - pielgrzym to wspaniały uczestnik wyjazdu, bo wie dokąd jedzie, zna historię miejsc, osoby z nim związane. Zresztą nie byłby pielgrzymem, gdyby takiej wiedzy nie miał.

4. Wiara pielgrzyma – biorę ze sobą praktyczne niezbędne rzeczy potrzebne do modlitwy: Różaniec, modlitewnik, śpiewnik.

5. Przedmioty nam niezbędne to:

- ubrania policzone ze względu na ilość dni pobytu oraz na potrzebę zmiany w ciągu jednego dnia. Ubrania powinny być przystosowane do pogody w danym kraju czy regionie (kapelusz przeciwsłoneczny, okulary przeciwsłoneczne), obuwie zdecydowanie wygodne, dostosowane do naszej stopy i jej wymogów, a także charakteru trasy, kurtki przeciwdeszczowe.

- kosmetyki z uwzględnieniem tych ochronnych przeciwko zbytniemu opaleniu,

- lekarstwa podstawowe i te które bierzemy stale.

- paszport, a także jego kopię (kopię zawsze trzymany w oddzielnym miejscu niż paszport - umożliwia ona otrzymanie dokumentu zastępczego podróży w przypadku utraty paszportu).

Pamiętamy również o tym, że paszport jest naszym dokumentem tożsamości i powinien być zawsze z nami - nie zostawiamy w sejfach i pokojach hotelowych .

I w końcu kieszonkowe. Wielkość kieszonkowego zależy oczywiście od obfitości portfela. Kieszonkowe wydać możemy na wodę i napoje do kolacji. Na przekąski w ciągu dnia jeżeli śniadania i obiadokolacje komuś nie wystarczą. Na pamiątki. Zwyczajowo wrzucamy na tacę podczas każdej Mszy św. minimum dolara i w ten sposób wspieramy lokalną społeczność wierzących.  

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURA PIELGRZYMKOWEGO I  MISYJNEGO BIURA PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNEGO KUPERTYN

PODSTAWY I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Misyjne Biuro Turystyczna – Pielgrzymkowe KUPERTYN, ul. Boh. Warszawy 22/7 70 -376 Szczecin (dalej jako KUPERTYN). Państwa dane osobowe przetwarzane są̨ na podstawie art. 6 ust. 6 ust. 1 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych przez KUPERTYN jest zawarcie i wykonanie umowy. Państwa dane osobowe mogą̨ być także przetwarzane przez KUPERTYN w celu marketingu bezpośredniego usług własnych, przy czym marketing bezpośredni za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga Państwa odrębnej zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku gdy KUPERTYN działa jako agent innego touroperatora Państwa dane osobowe mogą̨ być przetwarzane z wykorzystaniem platform programistycznych utrzymywanych przez te podmioty lub podmioty z nimi współpracujące; narzędzia te gwarantują należyty poziom ochrony danych. Państwa dane osobowe mogą̨ być przekazywane podmiotom współpracującym z Kupertyn przy wykonaniu umowy o świadczenie usług turystycznych lub hotelowych w celu wykonania umowy. Dane osobowe nie są̨ przekazywane przez KUPERTYN innym podmiotom w żadnym innym celu, chyba że jest to konieczne dla realizacji uprawnionych interesów administratora, w szczególności dla ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W każdym czasie mogą̨ Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych, o ile podstawą czynności przetwarzania będzie potrzeba realizacji uzasadnionych interesów administratora lub osoby trzeciej; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

W każdy czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego; po wniesieniu sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych w tym celu

Udzielona przez Państwa zgodna na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu własnego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej może być w każdym czasie cofnięta w dowolnej formie; dla uniknięcia wątpliwości rekomendujemy by wszelkie oświadczenia składali Państwo w formie pisemnej lub elektronicznej

Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność wcześniejszych czynności przetwarzania danych

W każdym czasie mają Państwo prawo wglądu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo do domagania się sprostowania lub aktualizacji danych nieścisłych

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzania, a także gdy upłynął już zamierzony okres przetwarzania danych przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się usunięcia danych, a dalsze ich przetwarzanie nie jest uzasadnione potrzebą ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu uprawnienie do domagania się przekazania danych innemu administratorowi danych osobowych (tzw. prawo do przenoszenia danych) na zasadach określonych w RODO

W każdym czasie mogą̨ Państwo zgłosić żądanie ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:

uważacie, że przetwarzane dane są̨ niepoprawne,

uważacie, że przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są̨ one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Po zgłoszeniu żądania ograniczenia przetwarzania dane nie będą przetwarzane z wyjątkiem ich przechowywania; mogą̨ jednak w dalszym ciągu być przetwarzane w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami

Na Państwa żądanie administrator wyda Państwu kopie danych podlegających przetwarzaniu. 

ZAŁATWIANIE SPRAW DOTYCZĄCYCH PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie wnioski i oświadczenia związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą̨ zgłaszać Państwo pisemnie administratorowi danych na adres 

pielgrzymkibm@gmail.com

W przypadku, gdy wskazali Państwo na piśmie adres poczty elektronicznej służący do kontaktu oświadczenia, wnioski i żądania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą̨ być składana w formie elektronicznej, wyłącznie z wykorzystaniem wskazanego uprzednio adresu poczty elektronicznej. Tylko ten adres poczty elektronicznej będzie mógł być wykorzystywany do celów komunikacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Kupertyn nie ponosi odpowiedzialności za dalsze zabezpieczenie Państwa danych osobowych w przypadku przesłania ich na wskazany adres poczty elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania poprawienia danych nieścisłych, ich aktualizacji lub uzupełnienia, a także w przypadku zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia zostaną Państwo poinformowani o sposobie załatwienia wniosku lub żądania najdalej w terminie 30 dni od jego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o dalsze 2 miesiące.

PRAWO DO SKARGI

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu do Spraw Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczące narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ochrona danych osobowych
POLITYKA PRYWATNOŚCI BIURA PIELGRZYMKOWEGO I MISYJNEGO BIURA PIELGRZYMKOWO - TURYSTYCZNEGO KUPERTYN
Zobacz także
WARTO PIELGRZYMOWAĆ Z KLARETYNAMI
Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów to zakon misyjny. Każdy misjonarz więc ma we krwi chęć podróżowania.
Zobacz także
ŚWIADECTWA PIELGRZYMÓW
Każda pielgrzymka w miejsca Święte to uczta nie tylko dla oczu ale przede wszystkim dla duszy.
Zobacz także
projekt: www.wpoldodziewiatej.pl wszelkie prawa zastrzeżone Klaretyńskie Duszpasterstwo Pielgrzymkowe